سی ان سی پارت


گیربکس خورشیدی LB

گیربکس خورشیدی LB70-05 و LB70-10

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB70-05-14 1 to 5 14 16 Square Flange
LB70-10-14 1 to 10 14 16 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB70-25 و LB70-40

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB70-25-14 1 to 25 14 16 Square Flange
LB70-40-14 1 to 40 14 16 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB90-05 و LB90-10

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB90-05-19 1 to 5 19 22 Square Flange
LB90-10-19 1 to 10 19 22 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB90-25

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB90-25-19 1 to 25 19 22 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB120-08 ،LB120-05 ،LB120-03 و LB120-10

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB120-03-24 1 to 3 24 32 Square Flange
LB120-05-24 1 to 5 24 32 Square Flange
LB120-08-24 1 to 8 24 32 Square Flange
LB120-10-24 1 to 10 24 32 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB120-40 ،LB120-25 و LB120-64

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB120-25-24 1 to 25 24 32 Square Flange
LB120-40-24 1 to 40 24 32 Square Flange
LB120-64-24 1 to 64 24 32 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB120-100

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB120-100-24 1 to 100 24 32 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB160-05 و LB160-10

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB160-05-42 1 to 5 42 40 Square Flange
LB160-10-42 1 to 10 42 40 Square Flange

 

گیربکس خورشیدی LB160-25

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LB160-25-42 1 to 25 42 40 Square Flange


گیربکس خورشیدی LE

گیربکس خورشیدی LE70-05 و LE70-10

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LE70-05-14 1 to 5 14 16 Round Flange
LE70-10-14 1 to 10 14 16 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی LE70-25 ، LE70-40 و LE70-64

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LE70-25-14 1 to 25 14 16 Round Flange
LE70-40-14 1 to 40 14 16 Round Flange
LE70-64-14 1 to 64 14 16 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی LE90-08 ، LE90-05 ، LE90-03 و LE90-10

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LE90-03-19 1 to 3 19 22 Round Flange
LE90-05-19 1 to 5 19 22 Round Flange
LE90-08-19 1 to 8 19 22 Round Flange
LE90-10-19 1 to 10 19 22 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی LE90-05-step86 ، LE90-03-step86 و LE90-10-step86

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LE90-03-16-step86 1 to 3 16 22 Round Flange
LE90-05-16-step86 1 to 5 16 22 Round Flange
LE90-10-16-step86 1 to 10 16 22 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی LE90-40 ، LE90-25 ، LE90-15 و LE90-64

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LE90-15-19 1 to 5 19 22 Round Flange
LE90-25-19 1 to 25 19 22 Round Flange
LE90-40-19 1 to 40 19 22 Round Flange
LE90-64-19 1 to 64 19 22 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی LE90-100

 

 

Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
LE90-100-19 1 to 100 19 22 Round Flange


گیربکس خورشیدی SE

گیربکس خورشیدی SE70-05 و SE70-10

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE70-05-14 1 to 5 14 16 Round Flange
SE70-10-14 1 to 10 14 16 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE70-25، SE70-50 و SE70-100

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE70-25-14 1 to 25 14 16 Round Flange
SE70-50-14 1 to 50 14 16 Round Flange
SE70-100-14 1 to 100 14 16 Round Flange

 


گیربکس خورشیدی SE90-05، SE90-07 و SE90-10

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE90-05-19 1 to 5 19 22 Round Flange
SE90-07-19 1 to 7 19 22 Round Flange
SE90-10-19 1 to 10 19 22 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE90-05-110-22، SE90-10-110-22 و SE90-25-110-22

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE90-05-110-22 1 to 5 110 22 Round Flange
SE90-10-110-22 1 to 10 110 22 Round Flange
SE90-25-110-22 1 to 25 110 22 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE90-10-130-22

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE90-10-130-22 1 to 10 130 22 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE90-15، SE90-20، SE90-25، SE90-50 و SE90-100

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE90-15-19 1 to 15 19 22 Round Flange
SE90-20-19 1 to 20 19 22 Round Flange
SE90-25-19 1 to 25 19 22 Round Flange
SE90-50-19 1 to 50 19 22 Round Flange
SE90-100-19 1 to 100 19 22 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE120-05، SE120-07 و SE120-10

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE120-05-24 1 to 5 24 32 Round Flange
SE120-07-24 1 to 7 24 32 Round Flange
SE120-10-24 1 to 10 24 32 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE120-25، SE120-50 و SE120-100

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE120-25-24 1 to 25 24 32 Round Flange
SE120-50-24 1 to 50 24 32 Round Flange
SE120-100-24 1 to 100 24 32 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE155-03، SE155-50 و SE155-100

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE155-03-42 1 to 3 42 40 Round Flange
SE155-05-42 1 to 5 42 40 Round Flange
SE155-10-42 1 to 10 42 40 Round Flange

 

گیربکس خورشیدی SE155-03، SE155-05 و SE155-10

 

 


Product Ratio Input Shaft Output Shaft Flange
SE155-25-42 1 to 25 42 40 Round Flange
SE155-50-42 1 to 50 42 40 Round Flange

 

تمامی حقوق این سایت برای فروشگاه CNCParts محفوظ می باشد.